Juridiska tjänster

Specialområde – Äga och utveckla kulturegendom

Vare sig du är ett konsultföretag med ansvar för ett exploateringsprojekt, ett fastighetsbolag som vill utveckla t.ex. en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller en privatperson som bor i ett byggnadsminne så kan jag ge svar på de juridiska frågorna. Det kan handla om att ta reda på vad som är önskemål om bevarande respektive tvingande enligt lag. Detta påverkar såklart budgeten och den som gör mer än vad lagen kräver för vårt gemensamma kulturarv är beundransvärd, men det bör vara ett medvetet val.

Detta område omfattar fastighetsrätt, kulturmiljölagen (1988:950), plan- och bygglagen (2010:900), med flera författningar.

Bygglov, strandskydd m.m.

Jag arbetar gärna med frågor om bygglov och strandskydd.

Projektledning

Jag kan bistå med att ta ett övergripande ansvar för de juridiska frågorna i utvecklingsprojekt inom samhällsbyggnadsprocessen. Samhällsbyggande innefattar planering, byggande och förvaltning av städer, bebyggelse, infrastruktur, byggnader, anläggningar samt kultur- och naturmiljö (definitionen är citerad från IQ Samhällsbyggnads hemsida, en medlemsorganisation inom samhällsbyggnadssektorn).

Allmän praktik på Gotland

Jag hjälper gärna lokalt boende på Gotland med allehanda juridiska frågor om

  • bodelning
  • testamente
  • fastighetsrätt
  • upphovsrätt
  • m.m.